SORREJATS

Es tracta d'un procés de neteja de qualsevol tipus de superfície mitjançant el projectat de partícules amb un raig d'aire a pressió.

La pressió s’adapta a la naturalesa del material a tractar i a l'acabat que es desitgi.

Les pressions de treball habituals van dels 2 als 7 bars de pressió.

Els productes que s'utilitzen com a abrasius són variables en funció de la superfície a tractar però els més habituals són: silicat d'alumini, silicat de magnesi, microesferes de vidre...

Garantim que amb el sistema de neteja mitjançant sorrejat abrasiu s'aconsegueixen uns acabats insuperables.

Permet tractar: obra (voltes de pedra, rajola, paret de pedra, d'obra, formigó, etc.); acer (cordons de soldadura, eliminació de calamina i òxid); fusta (decapat de pintures); polièster, etc.

 
 

Acabats insuperables: més fricció i penetració que amb qualsevol altre mètode.

La superfície tractada retorna al seu estat natural.

Sense productes químics que puguin danyar la superfície.
Respecte al medi ambient.

No contaminant, l’addició d'aigua a la mescla projectada permet sorrejar sense pols.
 

 

SISDESO, S.L. · 972 50 72 98 · info@sisdeso.com