OFICINA TÈCNICA

Elaborem i gestionem tot tipus de treball tècnic relacionat amb la construcció i l’edificació:

Redacció de projectes
Disseny d’interiors
Gestió i direcció d’obra
Coordinació de seguretat i salut
Cèdules d'habitabilitat
El Decret 55/2009 estableix la tramitació d’aquest document que garanteix en els habitatges el nivell mínim d’habitabilitat. La Cèdula d’Habitabilitat és atorgada per la Generalitat de Catalunya basant-se en el certificat d’habitabilitat emès pel tècnic competent i visat pel corresponent col.legi professional.

És necessària:
En una compravenda d’habitatge.
Quan es lloga un habitatge.
Per donar d’alta els subministres d’aigua, electricitat i gas.
Import: a partir de 100 € segons el tipus d’habitatge.

Inspecció Tècnica d'Edificis d’Habitatges (ITE)
El Decret 18/2010 obliga als edificis d’habitatges a realitzar un control periòdic que consisteix en una inspecció dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent.
Amb això s’obliga als propietaris d’edificis d’habitatges a conservar i rehabilitar els edificis per tal que estiguin en condicions d’ús efectiu i adequat. I per tant són els responsables d’encarregar l’ITE, assumir-ne el cost, i en el cas que s’escaigui dur a terme les obres de reparació que calguin, segons l’informe tècnic.

Quins edificis han de passar l’ITE?
Edificis plurifamiliars d’habitatges, en funció de la seva antiguitat.
Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics per a la rehabilitació.
Sempre que ho determinin les ordenances locals que poden tenir criteris més amplis i exigents.

Terminis màxims per fer l’ITE

Antiguitat de l’edifici

Termini màxim per passar l’ITE

Anterior a 1930

Fins al 31/12/2012

Entre 1931 i 1950

Fins al 31/12/2013

Entre 1951 i 1960

Fins al 31/12/2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31/12/2015

A partir de 1971

Fins al 31/12 de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

 

 

  
 

SISDESO, S.L. · 972 50 72 98 · info@sisdeso.com